I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mieszko.rzeszow.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.mieszko.rzeszow.pl jest prowadzony przez firmę:

Centrum Niemowlęce Mieszko
39-200 Dębica
Nip. 872-000-17-99
Regon 850073400 

3. Adres do korespondencji:

Mieszko
ul. Parkowa 10
39-200 Dębica 

tel. : +48 17 863 66 40
e-mail: centrummieszko@gmail.com 

4. Klienci  mają możliwość korzystania z mieszko.rzeszow.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w mieszko.rzeszow.pl

5.. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w mieszko.rzeszow.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, danych osobowych oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dane utworzonego konta.

6.. Zakup w sklepie internetowym www.mieszko.rzeszow.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Mieszko zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w mieszko.rzeszow.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z mieszko.rzeszow.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

11. Wszystkie produkty dostępne w mieszko.rzeszow.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

12. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej mieszko.rzeszow.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura na życzenie klienta. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

13. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w mieszko.rzeszow.pl w zakładce  Informacja – Sposób i koszt dostawy.

14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Centrum Niemowlęce Mieszko dotycząca zakupu danego produktu w mieszko.rzeszow.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w mieszko.rzeszow.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

15. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w mieszko.rzeszow.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Możliwe są następujące formy płatności:

o Przelewem - forma płatności dla klientów do samodzielnego logowania do banku internetowego lub wizyty w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Centrum Niemowlęce Mieszko zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 17 863 66 40 lub drogą mailową pod adresem: centrummieszko@gmail.com.

16. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

17. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

W przypadku reklamacji klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt na adres: Centrum Niemowlęce Mieszko

Ul. Okulickiego 6 35-222 Rzeszów
Wysyłkę naprawionego towaru pokrywa mieszko.rzeszow.pl
Czas załatwienia reklamacji: 14 dni roboczych ( czas liczony od dnia otrzymania uszkodzonego towaru) 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie mieszko.rzeszow.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Centrum Niemowlęce Mieszko. dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Centrum Niemowlęce Mieszko. wskazanej w art. 3, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu mieszko.rzeszow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu mieszko.rzeszow.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać znajduje się w załączniku 2.

22. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu mieszko.rzeszow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu mieszko.rzeszow.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

23. Podane przez Klientów dane osobowe Centrum Niemowlęce Mieszko zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

24. Centrum Niemowlęce Mieszko może zmienić Regulamin w ramach mieszko.rzeszow.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Centrum Niemowlęce Mieszko, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w mieszko.rzeszow.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Centrum Niemowlęce przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Centrum Niemowlęce Mieszko z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych..

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Centrum Niemowlęcego Mieszko oraz Sklepu w zakresie mieszko.rzeszow.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach mieszko.rzeszow.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

4. Klienci mogą przeglądać mieszko.rzeszow.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w mieszko.rzeszow.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

6. Centrum Niemowlęce Mieszko zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Towar ten musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie nosić śladów użytkowania produktu. Jeśli to zrobisz, zwrócimy kwotę wartości produktu. ( Kwota ta nie zawiera kosztów przesyłki ). Towar odsyła konsument na swój koszt. W przypadku przesyłek o niestandardowych wymiarach istnieje możliwość zamówienia kuriera przez mieszko.rzeszow.pl – koszt tej wysyłki pokrywa konsument zwracający towar.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

Centrum Niemowlęce Mieszko
Ul. Okulickiego 6
35-222 Rzeszów

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Centrum Niemowlęce Mieszko
Ul. Okulickiego 6
35-222 Rzeszów

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

  

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................